นโยบายการคืนเงิน

กรณีชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

วิธีการ / ระยะเวลาการคืนเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืน และเอกสารครบ

เอกสารที่ต้องใช้
– ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ฉบับจริง
– สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัทฯ โอนเงินคืน
– สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับบัญชีธนาคาร)

เงื่อนไข
บริษัทฯ ขอปฏิเสธการโอนเงินคืน หากต้องการโอนไปยังบุคคลที่สาม เนื่องจากจะเป็นช่องทางของมิจฉาชีพได้